Predstavljamo: Sindikat GLOSA SKG

Sindikat Glosa – Sindikalna konferenca glasbenikov je organ za povezovanje, usklajevanje in enoten nastop pri uveljavljanju interesov članov - glasbenikov. Deluje znotraj Sindikata kulture in narave Slovenije.

Sindikat Glosa SKG deluje od leta 2011, od takrat ga tudi vodi mag. Andrej Sraka. Člani si nudijo vzajemno podporo, pomoč in solidarnost ter na druge načine delujejo v medsebojno korist. Medsebojni odnosi pri sprejemanju odločitev temeljijo na upoštevanju različnosti mnenj in argumentov, njihovem demokratičnem usklajevanju ter odgovornosti za predlaganje, sprejem in izvajanje sklepov, javnosti dela in medsebojnem obveščanju.

Zlasti zasledujejo naslednje cilje:
- boljša povezanost in medsebojna informiranost članov,
- enoten nastop v odnosu do Ministrstva RS za kulturo, Vlade RS, organizacij delodajalcev, kolektivnih organizacij - za zaščito avtorskih in sorodnih pravic ter drugih pravnih subjektov,
- oblikovanje predlogov zakonov, drugih predpisov in kolektivnih pogodb ter sodelovanje v postopkih njihovega     sprejemanja,
- oblikovanje minimalnih standardov in tarif za delo.

Sindikat GLOSA
Da bi učinkovito uveljavljali in varovali svoje delovnopravne, socialno-ekonomske, poklicne, umetniške in druge skupne interese, se zaposleni v dejavnostih umetniškega ustvarjanja in poustvarjanja, knjižnic in arhivov, muzejev, varstva naravne dediščine, varstva kulturne dediščine, snemanja filmov in videofilmov, distribucije filmov in videofilmov, kinematografov, radia in televizije, tiskovnih agencij, botaničnih in živalskih vrtov ter naravnih rezervatov, obratovanja športnih objektov, marin, smučarskih centrov, drugih športnih dejavnosti, prirejanja iger na srečo, drugih razvedrilnih dejavnosti in drugih dejavnosti za sprostitev v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti združujejo v Sindikat kulture in narave Slovenije - Glosa. Sindikat Glosa je nepolitična, nestrankarska, samostojna in prostovoljna interesna organizacija članov. Deluje samostojno in neodvisno, skladno s svojim programom, statutom in mednarodnimi konvencijami.


Sindikat Glosa je soustanovitelj Zveze svobodnih sindikatov Slovenije in bo njen član, dokler ne bodo programske usmeritve, statut ali ravnanje organov ZSSS v nasprotju z njegovim programom in statutom. Sindikat Glosa se pri uresničevanju svojih nalog trajno ali občasno povezuje tudi z drugimi sindikati in sindikalnimi zvezami. O takšnem povezovanju odloča glavni odbor.

Več o delovanju sindikata Glosa SKG in Glosa lahko preberete tukaj.

Vir: sindikat-glosa.si