Sklenjen novi sporazum s Plesno Zvezo Slovenije!

V oktobru 2018 je IPF, k.o. (v nadaljevanju IPF), po desetih letih veljavnosti sporazuma o pogojih in načinih uporabe komercialno izdanih fonogramov v plesnih organizacijah, plesnih tekmovanjih in na plesnih revijah ter višini nadomestila za njihovo uporabo k.o., objavil prvo vabilo k pogajanjem za sklenitev novega skupnega sporazuma.

Na vabilo se je v roku kot reprezentativno združenje odzvala Plesna Zveza Slovenije (v nadaljevanju PZS), s katero smo 4. 12. 2018 pričeli s pogajanji. Le-ta so se uspešno zaključila 27. 6. letos, ko je bil dogovorjen in podpisan novi Skupni sporazum za določitev pogojev in višine nadomestil za javno priobčitev fonogramov pri poučevanju plesa v plesnih organizacijah - plesnih šolah, plesnih klubih in drugih podobnih ustanovah in na plesnih tekmovanjih, ki se izvajajo na območju Republike Slovenije.

 

Naj spomnimo: 2016 je bil sprejet Zakon o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic (ZKUASP), ki je prinesel določene spremembe tudi na področju oblikovanja tarif in pogojev za uporabo varovanih del, še zlasti pa so spremembe vplivale na kriterij primerljivosti postavljene tarife s tarifami istovrstnih kolektivnih organizacij na istovrstnih delih za istovrstno uporabo v Republiki Sloveniji in drugih državah članicah. V skladu s tem določilom je IPF začel s prenovo oz. osvežitvijo tarif praktično za vse vrste uporabe varovanih del.

 

 

V sklenjenem sporazumu s PZS je tarifa določena tako, da se do tarife v letu 2021 pride postopoma v prehodnem obdobju. Določen je nov način oblikovanja popustov, ki zavezancem prinaša 5 % popust na vnaprejšnje letno plačilo, 5 % popust v primeru ureditve razmerja z IPF s sklenitvijo pogodbe ter popust v višini 10 % za člane PZS.

 

 

Vse organizacije – plesne šole, klubi in druge ustanove v katerih se poučuje ples bodo v mesecu juliju obveščene o sklenjenem sporazumu, skupaj z obvestilom pa bodo hkrati v podpis prejele nove pogodbe.

Skupni sporazum je dokaz, da se z upoštevanjem argumentov obeh strani lahko sklene dogovor, ki prinaša obojestransko zadovoljstvo. Sporazum je še utrdil sodelovanje s PZS in bo tudi v bodoče, s samimi določili v njem, še poudaril njeno aktivno vlogo pri urejanju razmerij zavezancev do IPF.